کوبانی فریادمیزند هل من ناصرٱیصرنی

 

*سلام هوم ولاتی*

*میخواهیم اینباررقصیدن قلم رابه سازغمبارتوآغازکنم وبادستمال خونی ازگازخردل بنویسم غزل دلواپسی را*

*هیچ کشوری کوبانی راجزئی ازخودش نمیداندانگارحرامزاده ای پس افتاده ازدامن کثیف خاورمیانه ای ....کردند ....*

*اماکوبانی پاره تن من است که دست جفاکارروزگارماراازهم جدانموده تامثل من اوهم اززخم ظالمان بی نصیب نماند*

*نمیدانم چه رازی بوده درنسل کشی قوم ماد...سوریه....یمن...افغانستان....بحرین.....عراق.....و....!!!*

*همین کافیست ایران وعراق وسوریه وترکیه چشمشان رابندندکه* *ازکردهازخم هاخورده ایم ....ترکیه مرزش راهم می بنددمباداکردهای* *کشورش بروندازهم نسل هایشان دفاع کنندپایگاه نظامی* *آمریکادرترکیه مجهزبه40هلی کوپترآپاچی*

*وکوبانی باگریه وترکش وغیرت،بازهم بایدشاهدتاراج رفتن گلونی* های* *سرباشد....اماهیچ کدام آنهادرحوالی کوبانی پرواز نمی کنند.........*

*وداعش.......*

*نیرویی که نه تنهاازدوربین هافراری نیست بلکه باافتخار*

*رودرروی تمام جهان سرازگردن جدا می کندوسرباز هایش در* *رویایشان،به لحظه همخوابگی دختران کردمی اندیشند....*

یادرگفتمانی مدرن آنهارابه کنیزی می برند.........*

*وجهان چه میکند؟؟؟؟؟*

*نگاه..نگاه..نگاه.....*

*آمریکایی که زمین تنهازیریک ناو دریایی اش گرددیده میشود.... نگاه میکند*

*روسیه که ازداعش نفت میخرد..........نگاه میکند*

*ترکیه که شریک دزدورفیق قافله است...نگاه میکند.............*

*وروزبه روزبرق چاقوبه گردن نزدیک تر ............*

*ومسلماهیچ کس درآینده ازسازمان حقوق بشرازکاندیدای بعدی* *ریاست جمهوری چه درآمریکاچه تررازدکوبانی،آخرین،یاحتی...؟؟؟..*.*که خودرامدعی حقوق بشرمیدانندهیچ نخواهد پرسید ......*.*دنیاهمینقدرکثیف است...که سیاست کثیف است*

*حالاهمگی به،انتظار۵+۱به شمارش معکوس می نشینیم،میدان های* *بزرگ شهر....تادوباره آخرین دختر کوبانی،آخرین گلوله اش را برای* *خودش نگه داردکه هرگاه مطمئن ازمحاصره شد...شقیقه اش* *رازدردعدالت دنیاآزاد کند*

*وسازمان حقوق بشرهمچنان بااسم قدیمی اش فعالیت می کند.....* *ساعت بزرگ لندن یاچراغ های نیویورک،لحظه ای عقب نمی افتند.........*ویوتابهای،کوبانی آرام آرام

*زیردست محمدنوین وساخته یهوددجشن عزامیگرند*

*تامااینجااذان قضایمان بوی ریانگیرد*

*کوباني پراست ازدخترانی که زن رامعنایی دیگرمی آغازنددخترانی* که* *موهایشان پیداست حجاب ندارندانگشتانشان لاک نداردلبهایشان* *پروتزنداردرژغلیظ ندارد اماپراست ازسرودنجابت قوم ماد....* *دختران کوباني هیچکدامشان لباس مارک دارندارنداماتازنده* *اندهرشب موهایشان راشانه می کنندوهرصبح می بافنددستان* *ظریفشان سنگینی کلاشینکف راتاب می آوردبااینهمه دختران کوباني* *آنقدرزن هستندکه همه مردان دنیاعاشقشان باشندکوباني دارد به همه* *ی مادرس میدهد*

* درهرحال درکوبانی کسانی قدرت رادردست دارندکه ازنوع فئودالهای* *فاسدی نیستندکه درشمال عراق هستندوبامنابع نفتی که* *دراختیاردارندخودرادرآغوش غرب میاندازند* *درکوبانی شورای خلق* *استکه تحت رهبری حزب چپ گرای اتحادیه دموکراتیک قدرت* *راهنوزدردست داردخودگردانی دموکراتیک که تمام گروههای قومی* *درآن سهیم هستنداصل تفرقه بیانداز و حکومت کن رادرخاورنزدیک به *دورافکنده است* *اصلی که همیشه تامین کننده منافع قدرت های* *بزرگ غرب بوده است* قدرت هائی که خودرابعنوان نجات دهنده خلق* *هائی جا زده،اندکه گویاقادربه اجرای دموکراسی نیستند*

*امروزکوبانی نموداریک دموکراسی نوین درخاورنزدیک است ودرست* *این نمودارباید،پیش ازآن که سرمشقی برای همه منطقه شودمنهدم* *گردد* *دراین موردنه احتلاف نظری میان دولت ترکیه وداعش هست* *ونه میان آمریکا وآلمان*

 .*آلمان پیشمرگان بارزانی رامسلح میکنداماباسماجت هم در باره* *اوضاع کوبانی سکوت میکندوهم درباره حمایت اثبات شده ترکیه* *ازداعش* *ترکیه عضوناتومنتظرآنست که داعش مراحل کثیف* ونفرت* *انگیزرادرکوبانی به پایان برساندوپس از آن دست به حمله* بزند*. *این سکوت رابایدنشانی ازتاییددانست*

*والبته کمی هم جاطلبانه تاقلمروخویش راگسترش دهد*

*شرمنده اگربعضی کلمات ناخوشایندبوده*


                              *علی(علیا)سرابی یاقوند*

                         *جمعه..نهم رمضان..نودوچهار*

:: موضوعات مرتبط: سیاست , ,
:: برچسب‌ها: عین العرب , گلونی خونی , لرهای کردوکردهای لر , داعش , تحلیل کوبانی , اوضاع آشفته کوبانی , سکوت سازمان ملل , داعش , ترور , کوبانی ,
|
امتیاز مطلب : 19
|
تعداد امتیازدهندگان : 4
|
مجموع امتیاز : 4
نویسنده : غریبه آشنا
تاریخ : جمعه 5 تير 1394
غم هجران یارکرده اسیرم


*تقدیم به پیشگاه مهدی فاطمه..*

*یاصاحب الزمان...*

.

*من ازاشکی که میریزدزچشم یارمیترسم*

*ازآن روزی که مولایم شودبیمارمیترسم!*

.

*همه ماندیم درجهلی شبیه عهددقیانوس*

*من ازخوابیدن مهدی درون غارمیترسم!*

.

*رهاکن صحبت یعقوب وکوری وغم وفرزند*

*من ازگرداندن یوسف سر بازارمیترسم!*

.

*همه گوینداین جمعه بیاامادرنگی کن*

*ازاینکه بازعاشوراشودتکرارمیترسم!*

.

*سحرشدآمده خورشیداماآسمان ابریست*

*من ازبی مهری این ابرهای تارمیترسم!*

.

*تمام عمرخودرانوکراین خاندان خواندم*

*ازآن روزی که این منصب کنم انکارمیترسم!*

.

*طبیبم داده پیغامم بیادارویت آماده است*

*ازآن شرمی که دارم ازرخ عطارمیترسم!*

*شنیدم روزوشب ازدیده ات خون جگرریزد*

*من ازبیماری آن دیده خونبارمیترسم!*

.

*به وقت ترس وتنهایی،توهستی تکیه گاهم*

*مراتنها میان قبرخودنگذار،میترسم!*

.

*دلت بشکسته توای دلداررحمی کن*

*که ازنفرین وازعاق پدربسیارمیترسم!*

.

*هزاران باررفتم،ولي شرمنده برگشتم* 

*زهجرانت نترسیدم ولی این بارمیترسم!*

.

*دمی وصلم،دمی فصلم* *دمی قبضم،دمی بستم*

*من ازبیچاراخراینکارمیترسم * 

  *//درادامه شعرجناب استادبقایی//*


                                 *شدم حیران این دنیاکه چشمانم،نمی بینند*

*ازآن روزی که توآیی ومن ناکار میترسم!*


*یمانی وخراسانی به عهدخویش وفاکرده*

*اگرباشم امیرلشگرکفارمیترسم!*


*خدایاتوترحم کن براحوال دل(علیا)*

*که ازوسواس شیطان خطاکارمیترسم!*


              *علی(علیا)سرابی یاقوند*

                         *کپی ممنوع* :: موضوعات مرتبط: دلنوشته های شکسته , ,
:: برچسب‌ها: امام زمان , عصرانتظار , جمعه یار , خلوت دل , سفیانی , شعرجدید , دکلمه تنهایی ,
|
امتیاز مطلب : 15
|
تعداد امتیازدهندگان : 3
|
مجموع امتیاز : 3
نویسنده : غریبه آشنا
تاریخ : چهار شنبه 3 تير 1394
دانلود آهنگ قبول نکن حرف هاش سریع ... خطاب به نقض کنندگان خط قرمز

http://s3.picofile.com/file/8195012368/Mojtaba_sarhadi_ADAK_ghabol_nakon_harfesh.htmls3.picofile.com/file/8195012368/Mojtaba_sarhadi_ADAK_ghabol_nakon_harfesh.html :: موضوعات مرتبط: مذهبی , دفاع مقدس , ,
:: برچسب‌ها: دانلودآهنگ جدبد , موسیقی , پاپ , رپ , مجتبی سرحدی , آداک , فدک , شاهین نجفی , عبورازخط قرمز ,
|
امتیاز مطلب : 35
|
تعداد امتیازدهندگان : 7
|
مجموع امتیاز : 7
نویسنده : غریبه آشنا
تاریخ : دو شنبه 1 تير 1394