درخواست کمک مالی یک جوان نیازمند لر ازهمتباران ومردم خداجو