مثنوی پرازکنایه گلایه_به_خالق +شرح حال شاعرقوم لرعلی سرابی یاقوند

   

           مثنوی گلایه_به_خالق 

ستایش کنم خالق خویش را
که بخشیدبه من جام درویش را 
هفت خوان دردرامیکنم آغاز
بابال زخمی نویسم این راز
شکوه ها شده بام بازام 
خلایق شدن گام آزارم
یکی باسازودیگری کینه 
همراه خردل آیدازسینه 
نفس درسینه نمانده دیگر
از گازخردل که شده زیور
گرفته دورم رنج روزگار 
پرچین عشق رانبوده آثار
غمهامیباردخراوربه خروار 
برده فروشی به نرخ نان شد
غیرت گرسنه درپی آن شد
دروغ وزشتی فراوان شده
سخن_پلشتی پاسبان شده
ناپاکی نقش ضمیرهاشده
هتاکی نقش سفیرهاشده
بازارشهوت شده پررونق
غرورغرق شده میان زورق
مردم فریبی رسیده به اوج
سفیانی ببین باسپاه فوج 
صفت وصافی برای خروج 
بردرگاه ظن نمانده بروج 
سرهاراببین همه گرم شده 
دست حرمتهاولی نرم شده 
حیاازدیده رخت غم بسته
شرم هاازایده آرام گسسته
میان اقوام نبینی دستی
روابط چقدرگرفته سستی
حراج عشق شددراین زمانه 
گیسوی درد رامیزنم شانه
کمان آرش پوسیده گشته 
زلیخابختش سیاه برگشته 
بیستون بودونقش رستمی 
که آنهم شده نیش و ستمی 
مدعی گرفت تیشه رابدست
برریشه هازدباحالتی مست
بنام فرهاد در کام ضحاک
جسم کاوه رانمودن صدچاک
گرگ های فرهنگ باحکم والی
پوشیدن به تن پوست غزالی
شدندحافظ میراث اجداد
به یغمارفته هرچه بوده یاد
نه یاوری ماندنه هم آشنا
درقلزم ننگ میکنند شنا
روباه صفتان بالباس شیر 
دارندبه کمرقبضه شمشیر 
سرودشادی مارش عزاشد
اسرارجوغن آسان رواشد
درتومولوسی نباردباران 
اعتمادرفته درجمع یاران 
هرجایی گشتم حاکمان دیدم
آرش هاولی بی کمان دیدم
درخاک پدرم صدکورش دیدم 
داریوش هارادریورش دیدم
درهرنقطه ای صدتازبان بود
درهرعقده ای کینه عیان بود
برق لبخندی نبوده به لب
سیاهی نشست بربام حلب
سهراب کشی رابدیدم بسیار
چه خون دلها که بوددربهار
تامن رسیدم میان اغیار
لچک پرخون شدازسرفه یار
چشمان امیدنداردسویی
درکلامم نیست بجزاندوهی
سردرگم شده کلاف علیا
دراین مصیبت بااین واویلا
شیرهم که باشی باهزارروباه 
چاره نیست جزسکوتی باآه 
شنیدی یارب غم دلم چیست
ازفراق یارچشمانم خونیست
یارسان مرابه شاه زمان 
یابگیرجانم راازاین میان
شاعرحماسی سرای قوم لر
جانبازشیمایی علی_سرابي_یاقوند 
لرپرس  


:: موضوعات مرتبط: سیاست , ادبیات , ,
:: برچسب‌ها: مثنوی , حماسی , اقوام , لر ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : غریبه آشنا
تاریخ : پنج شنبه 1 تير 1396
سومین شعر آتش به اختیار ازشاعرقوم لر علی سرابی یاقوند

 علیانوشت

سومین_سروده درخصوص آتش_به_اختیار 

    تفسیردل

مامردمان ایران، مقابل دشمنان

الماسهای نگاریم ،آتش به اختیاریم

برای حفظ قرآن،بااتحادوایمان 

دلیروجانثاریم،آتش به اختیاریم 

درمسیرشهیدان ، دررزمگاه ومیدان

گل غرورمیکاریم، آتش به اختیاریم

مقابل ظالمان ، یاحامی ملحدان

چون کوه استواریم،آتش به اختیاریم 

همانند سرداران، یادیگرسردمداران

یلاور و رزمداریم ،آتش به اختیاریم

به یاد مدافعان ، یادحماسه سازان

برعهدها پایداریم، آتش به اختیاریم

درگردابهای زمان،میان موج وطوفان

اژدر و ذولفقاریم،آتش به اختیاریم

درمسیرامتحان ،بایدگذشت ازهفتخوان

مازاده این ایثاریم ،آتش به اختیاریم 

این هست اعتقادمان،درزمین وآسمان

عقاب شیر شکاریم،آتش به اختیاریم

مثل رگبارباران ، دردشت ونیزاران

بر ملحدان میباریم ، آتش به اختیاریم 

درجاده های زمان،این بوده ذکرزبان

یل حیدر تباریم، آتش به اختیاریم

اینبوده شعارمان ،تارفع ظلم درجهان

باکفرناسازگاریم، آتش به اختیاریم 

 نیکی درکردارمان،پاکی نقش کارمان

ضدهرریاکاریم،آتش به اختیاریم 

درحیل روزگاران بامحیل احباران

هوشیاروسربداریم،آتش به اختیاریم

همانندنیاکان ،درلرستان باستان 

چوشیرپی کفتاریم،آتش به اختیاریم

علیانوشت این بیان،تابدانند روبه هان

مانسل مازیاریم،آتش به اختیاریم

شاعرحماسی سرای قوم لر

علی_سرابی_یاقوند

لرپرس


نکته : درخواست مدیرمسئول پایگاه خبری وتحلیلی لرپرس

(قابل توجه همتباران عزیز یکی ازمصادیق آتش به اختیاریعنی پستهایی که درمسیر روشنگری بوده رادرگروه هاوکانالهابدون حذف نام نویسنده به اشتراک بگذاریم وهمچنین باعضویت درکانالهایی بااین موضوع باعث شکوفایی این مسیربشویم... باتشکر.. )

برای عضویت درکانال لرپرس روی     لری گرام            کلیک کنید

 :: موضوعات مرتبط: سیاست , ادبیات , ,
:: برچسب‌ها: شعر , حماسی , داعش , قوم لر , آتش به اختیار , علی سرابی یاقوند ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : غریبه آشنا
تاریخ : دو شنبه 22 خرداد 1396
آتش به اختیار+شعر

 باسلام

علیانوشت باانتشاراولین مثنوی درخصوص فرمان امام خامنه ای درجمع دانشجویان لذا

برخی ازدوستان واعضامحترم کانال سوال فرمودندکه مفهوم حقیقی آتش_به_اختیار یعنی چی وشامل چه مصادیقی میشود.

اینجانب علی_سرابی_یاقوند مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی لرپرس ضمن تقدیرو تشکرفراوان ازشماهمتباران فرهیخته وتوجه به نکات ارسالی باکمال میل وبادیده منت پاسخی اجمالی رابصورت مثنوی بازبان ساده مینویسم امیداست راهگشاوکارسازافتد


                      آتش_به_اختیار  


درآتش به اختیارتومختاری همتبار

هرجائیکه نقصان بودبدانجاباش همیار


درآتش به اختیارفرمانده خودت هستی

بایدانتخاب کنید سعادت یاکه پستی


درآتش به اختیارفرمان هاصادرشده

حالااصلاح نمائیدآن چیزکه نادرشده


درآتش به اختیارمهیاشده دستور

زبان مادری راتدریس نمادرسطور


درآتش به اختیارگره فرمان بازشد

برای سازندگی مارش ونواآغازشد


(نکته:مارش ونوا دوکلمه متضادوکنایه ازعملیاتی همراه باآرامش قانونی )


درآتش به اختیاردیگربهانه ای نیست

برای رفع کاستی دیگرگمانه ای نیست


درآتش به اختیارنمان تادستوربیا

خودت آنجااقدام کن امابدون خطا


درآتش به اختیار (یایی)نبوده درکار

هم مالک اشتری هم عماروعلمدار 


درآتش به اختیارسلاح تواندیشه ست

اگردقت نکردی بدترازضرب تیشه ست


درآتش به اختیاربایدتوباشی طبیب

اگراشتباه کردی زخمی میمونه حبیب 


درآتش به اختیارهدف مقدس بوده

اصلاح هرنقیصه رضای اقدس بوده  


مفهوم دیگران یعنی کمک رسانی

به هرکس محتاجی باشورشادمانی


 یک راه دیگرآن یعنی ترویج غیرت

آنجائیکه میبینی فراموش شده عبرت 


قدم دیگری که داردارزش بسیار

تلاش برای رفع گرفتاران بیکار


دیگرمنتظرنباش دولت مددنماید

بازهم گیسوبریده شانه به صدنماید 


دیگرمنتظرنباش کاربیایدسراغت

اجرای آتش نمادراوقات فراغت


خودت کارآفرین باش باامورات جاری

حلال مشکل تویی درمان کن زخم کاری 


تفسیردیگرآن بود اردوی جهادی 

بدون انتظاری از کسی یانهادی 


اجرای آتش نماباهمت بلندت 

حناگذاربه موی پریشان کمندت 


اجرای آتش نماهرجاخطایی دیدی

وقتی که آن خطاراتوابتداسنجیدی 


اجرای آتش نماآنجاییکه مسئولان

 هماننددشمنان دارندازبدی نشان 


اجرای آتش نمادرسنگرعدالت

تاحفظ شودنمادعظمت ولایت


نشانه دیگری که بوده دراین فرمان

مخالفت جدی با کردار خائنان  


مثال بعدی یعنی همان سندمعروف

موسوم است به ۲۰۳۰بدون درج حروف


تقویت امنیت خاستگاه امت ماست

یگانهای موشکی تضمین ملت ماست


شاعرحماسی سرای قوم لر

علی سرابی یاقوند:: موضوعات مرتبط: سیاست , ادبیات , ,
:: برچسب‌ها: شعر , حماسی , داعش , قوم لر , آتش به اختیار , علی سرابی یاقوند ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : غریبه آشنا
تاریخ : یک شنبه 21 خرداد 1396

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 95 صفحه بعد